Czyszczenie wentylacji a przepisy prawa

Czysta, działająca sprawnie wentylacja zapewnia zdrowe oraz bezpieczne środowisko do pracy i odpoczynku – o tym nie trzeba przekonywać nikogo. Jednak o dobry stan techniczny instalacji należy zadbać również, aby sprostać wymogom prawa budowlanego. Regulacje, które znajdują się w przepisach, dotyczą przede wszystkim częstotliwości kontroli stanu technicznego systemu wentylacyjnego.

Przepisy związane z konserwacją i serwisowaniem wentylacji znajdziemy zarówno w legislacji polskiej, jak i europejskiej. Warto przyjrzeć się głównym regulacjom prawnym oraz temu, co z nich wynika dla zarządcy budynków różnego typu.

Inspekcje instalacji wentylacyjnych w świetle polskich przepisów

Najważniejszym dokumentem prawnym, który reguluje kwestie zarządzania systemem wentylacji w budynkach, jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.08.1999 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 74/99). Znajdują się w nim zasady postępowania w związku z instalacjami oraz urządzeniami technicznymi. 

Najistotniejsze zapisy Rozporządzenia wskazują, że:

·      sposób użytkowania instalacji (w tym wentylacyjnej), jak i wykonywane prace naprawcze i instalacyjne muszą zostać przeprowadzane tak, aby nie pogorszyć właściwości użytkowych systemu,

·      system wentylacji musi w okresie jego użytkowania zapewniać wymianę powietrza zgodną z parametrami, które zostały ustalane przy projektowaniu obiektu i należy zapewnić mu pełną sprawność,

·      instalacja powinna zostać zaprojektowana i wykorzystywana tak, aby możliwe było wykonywanie prac instalacyjnych i naprawczych oraz okresowych audytów bezpieczeństwa – powinny się więc w niej pojawić kratki rewizyjne o odpowiedniej średnicy oraz inne elementy ułatwiające zarządzanie systemem wentylacyjnym.

Zasady projektowania i wykonywania instalacji wentylacyjnych w obiektach mieszkalnych oraz niemieszkalnych regulują również normy PN-EN 12097:2007 oraz PN-EN 13779:2007. Wskazują m.in. na konieczność montażu elementów rewizyjnych oraz dopasowania konstrukcji na potrzeby przyszłego czyszczenia wentylacji.

Przepisy regulują również częstotliwość kontroli stanu systemu wentylacyjnego. Prawo budowlane (art. 62.1) wskazuje, że powinna się ona odbyć co najmniej raz do roku. 

Regulacje europejskie precyzują częstotliwość inspekcji wentylacji 

Przepisy polskie związane z częstotliwością inspekcji systemu wentylacji są dość ogólne – wskazując, że powinna się odbyć co najmniej raz w roku. Pytanie jednak, jak precyzyjna musi być kontrola i jakie elementy powinna objąć? Uszczegółowienie tych informacji znaleźć można we wprowadzonej przez Unię Europejską normie prEN 15780 – opartej zresztą na amerykańskiej klasyfikacji opracowanej przez NADCA. W ujęciu wskazanej normy budynki mieszkalne i niemieszkalne możemy podzielić na trzy klasy czystości.

·      Podstawowa obejmuje obiekty i pomieszczenia, w których ludzie przebywają rzadko. Mowa tu np. o magazynach, składach czy hurtowniach. W nich kontrola stanu wentylacji powinna być wykonywana z następującą częstotliwością: jednostka uzdatniająca powietrze – co 2 lata, filtry i nawilżacze – co 1 rok, przewody i urządzenia końcowe – co 4 lata.

·      Średnia klasa obejmuje m.in. budynki mieszkalne, biura, szkoły, obiekty sportowe, handlowe czy medyczne – czyli takie, w których ludzie przebywają często, ale które nie są narażone na szczególne zanieczyszczenia mechaniczne czy biologiczne. Tam częstotliwość kontroli wygląda następująco: Jednostka uzdatniająca powietrze i filtry – raz w roku, nawilżacze raz na pół roku, zaś przewody i urządzenia końcowe – co 2 lata.

·      Zaawansowana klasa czystości obejmuje budynki, w których powietrze może zostać poważnie zanieczyszczone lub musi być bardzo czyste. To np.: zakłady przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, laboratoria badawcze, pomieszczenia „czyste” czy zakłady przemysłu spożywczego. Tam konieczne jest sprawdzanie stanu technicznego filtrów i jednostki uzdatniającej, a także przewodów i urządzeń końcowych co 1 rok, zaś nawilżaczy raz na pół roku.

Warto przy tym podkreślić, że audyt systemu wentylacyjnego to dopiero pierwszy krok. Jeśli bowiem eksperci wykryją nieprawidłowości w pracy systemu, konieczne jest wykonanie czyszczenia. Tylko profesjonalne i wykonywane regularnie czyszczenie zagwarantuje pełne bezpieczeństwo i najlepszą wydajność instalacji wentylacyjnej.

 


 

mgr Michał Majewski
PB SIGNUM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
czyszczeniewentylacji.com

Copyright © 2017 Czyszczeniewentylacji.com - All Rights Reserved. Designed by Computer Help

^